⇛ ALL MARKET WEEKLY PANEL CHART 11 OCTEMBER 2021 Se 17 OCTEBAR 2021

1=>489 560 678 137 146

2=>129 480 246 679 156

3=>247 166 256 120 490

4=>248 220 680 789 347

5=>348 456 780 258 177

6=>358 114 457 150 600

7=>124 250 890 449 269

8=>350 369 125 440 468

9=>135 180 234 270 199

0=>479 244 145 578 235

⇛ PROFESSOR ♚ADMIN GOLDY♚ KE KADE SAAL KE MEHANT AUR PARESHRAM AUR KADE SAAL KE EXPERIENCE KE BADH E WALA CHART ABH PUBLIC SEWA PE DALA HAI... ES MAI APPKA DATE (TAREK) WISE APPKO OPEN TO CLOSE DEYA GAYA HAI... AUR E CHART HAR MARKET AUR BAZAR MAI LAAGU HOGA... AUR APP SAABH SE VANATHI HAI KE E CHART KA GALAT ESTE MAAL NA KAARE... SAAB KHELO SAAB JEETO...GOOD LUCK...
Mon. 1 2 4 0
Tue. 2 4 6 8
Wed. 1 4 7 0
Thu. 2 3 5 9
Fri. 4 6 8 9
Sat. 4 5 7 9
Sun. 2 4 6 9
⇛ WEEKLY JODIES CHART FROM TIMEBAZAR MILAN RAJDHANI KALYAN GOLDEN MAIN BAZAR
10 OCTEMBER 2021 Se 16 OCTEBAR 2021
{10} {25} {46} {03}
{29} {43} {65} {84}
{13} {46} {79} {08}
{21} {36} {54} {98}
{42} {65} {81} {93}
{41} {53}{79} {96}